Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid 

1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: ‘Uw zorg, Uw veiligheid B.V.’: Uw zorg, Uw veiligheid’.

‘Koper’: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een contractuele relatie met Uw zorg, Uw veiligheid heeft of aangaat.

‘Consument Koper’: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn of haar beroep of bedrijf die een contractuele relatie met Uw zorg, Uw veiligheid heeft of aangaat.

‘Producten’: het onderwerp van een of meerdere overeenkomsten.

2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Uw zorg, Uw veiligheid en op alle met Uw zorg, Uw veiligheid aangegane overeenkomsten.

3. Van één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht.

4. Algemene Voorwaarden die de Koper hanteert zijn niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Uw zorg, Uw veiligheid is ingestemd.

5. Uw zorg, Uw veiligheid behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. 6. Door het gebruik van de internetsites van Uw zorg, Uw veiligheid en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper de Algemene Voorwaarden van Uw zorg, Uw veiligheid.

7. Uw zorg, Uw veiligheid is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met de Koper.

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten 

1. Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële Kopers tot het doen van een aanbod. Uw zorg, Uw veiligheid is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.

2. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

3. Een aanbod van de potentiële Koper als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan indien de potentiële Koper uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven welk product en/of dienst hij wil ontvangen en hij de bestelling contractueel via de adviseurs of website https://hetgaatomu.nl heeft geplaatst en deze door Uw zorg, Uw veiligheid is ontvangen.

4. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is verzonden naar het door Koper opgegeven (e-mail)adres of wanneer een overeenkomst tweemaal is ondertekend.

5. Koper en Uw zorg, Uw veiligheid komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.3 en 2.4 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.

6.Informatie, afbeeldingen, mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Uw zorg, Uw veiligheid garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

3. Prijzen 

1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent en zijn inclusief omzetbelasting.

2. De Koper is de prijs verschuldigd die Uw zorg, Uw veiligheid in haar orderbevestiging conform artikel 2.4 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Uw zorg, Uw veiligheid worden gecorrigeerd.

3. Bezorgkosten zijn bij de prijs inbegrepen. Voor bezorging buiten Nederland gelden speciale tarieven. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden kunnen nadere voorwaarden gelden ten aanzien van de bezorgmethode en daaraan verbonden kosten. Dit wordt duidelijk aan de Koper gecommuniceerd.

4. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, wordt de Koper van de prijsstijging op de hoogte gesteld. De Koper kan de bestelling annuleren, dan wel de overeenkomst ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Uw zorg, Uw veiligheid. Bij prijsverhogingen die worden doorgevoerd nadat de koopovereenkomst tot stand is gekomen, wordt het bestelde product tegen de overeengekomen prijs geleverd.

5. Voor ondersteuning van de producten van Uw zorg, Uw veiligheid kunt u mailen met info@hetgaatomu.nl, deze online support dienst is gratis. Support en ondersteuning loopt louter online via info@hetgaatomu.nl of via telefoon 085-0657316

6. Alle genoemde prijzen zijn inclusief btw tenzij anders vermeld.

4. Betaling 

1. Bij bestellingen via de website https://hetgaatomu.nl, kan op de volgende manier worden betaald: overboeking, iDeal, rembours en contant bij afhalen. Uw zorg, Uw veiligheid kan deze betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de website https://hetgaatomu.nl

2. Bestellingen dienen door de Koper bij vooruitbetaling te worden voldaan. Alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden kan de Koper geen enkel recht doen gelden op uitvoering van de

Indien de overeenkomst automatische incasso bedraagt zullen de bedragen altijd achteraf worden geïncasseerd, meestal 3 weken na contractueel aangaan van de bestelling

desbetreffende bestelling of het desbetreffende verzoek tot verlening van diensten. Uw zorg, Uw veiligheid hanteert de besteldatum als betalingsdatum op het afschrift van zowel de stortingen als de iDeal betalingen of andere betaalmethodes. Uw zorg, Uw veiligheid draagt en aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid ter zake van de betaalwijze door de Koper.

3. Zodra de Koper kiest voor overboeking of rembours worden de producten verstuurd met Postnl business pakket post. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de Koper.

4. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat de door de Koper verrichte betaling door hem of door derden is ingetrokken, resulteert dit in een direct opeisbare vordering van Uw zorg, Uw veiligheid op de Koper.

5. Ten laste van de Koper komen, bij niet-tijdige betaling, behalve de wettelijk rente, tevens alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Uw zorg, Uw veiligheid als gevolg van niet nakoming door Koper van diens verplichtingen heeft moeten maken.

6. Ingeval van niet-tijdige betaling, zoals bedoeld in artikel 4.5, is Uw zorg, Uw veiligheid bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden of (verdere) levering van producten op te schorten tot het moment waarop Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

5. Levering en levertijd 

1. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Uw zorg, Uw veiligheid ernaar om zodra de betaling is ontvangen, het product binnen 3 werkdagen te verzenden. De uiterste leveringstermijn is 30 dagen, tenzij anders overeengekomen. Uw zorg, Uw veiligheid kan nadere informatie omtrent leveringstijden vermelden op de website https://hetgaatomu.nl of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Indien niet binnen 30 dagen geleverd kan worden, stelt Uw zorg, Uw veiligheid de Koper hiervan tijdig op de hoogte en biedt deze de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe leveringstijd overeen te komen. Bij ontbinding wordt het betaalde bedrag zo snel mogelijk teruggestort, uiterlijk binnen 30 dagen na de ontbinding.

2. Indien een product, dat tijdelijk niet op voorraad is, door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Uw zorg, Uw veiligheid streeft ernaar vertragingen binnen twee werkdagen na bestelling per e-mail aan de Koper te melden.

3. Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

4. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de Koper.

5. Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden. 6. De Koper is verplicht het gekochte binnen de overeengekomen termijn af te nemen. Bij gebreke daarvan is Uw zorg, Uw veiligheid gerechtigd, op grond van het bepaalde in artikel 6:60 Burgerlijk Wetboek, te vorderen dat Uw zorg, Uw veiligheid van de verbintenis tot levering van de overeengekomen producten wordt bevrijd, dan wel om zonder voorafgaande ingebrekestelling betaling van de koopprijs van het niet afgenomen gedeelte te vorderen.

6. Gebreken en Klachttermijn 

1. De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Klachten van de Koper, die betrekking hebben op gebreken aan het product of de levering, die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de Koper binnen vier (4) dagen na levering aan Uw zorg, Uw veiligheid ter kennisgeving worden gebracht.

7. Afkoelperiode, Herroeping 

1. De Consument Koper kan binnen veertien (14) dagen na aflevering van het product zonder boete en zonder opgaaf van redenen zijn herroepingsrecht uitoefenen. Van dit herroepingsrecht zijn uitgezonderd producten en diensten welke specifiek voor de betreffende Koper zijn geproduceerd, alsmede software of andere producten waarvan de verzegeling verbroken is of software waarvoor een bindende productregistratie is uitgevoerd, hierop wordt een bedrag in rekening gebracht van €49,95 incl. BTW.

2. In geval van ontbinding is de Consument Koper verplicht het ontvangen product binnen veertien (14) werkdagen na de ontbinding aan Uw zorg, Uw veiligheid terug te zenden in de staat waarin de Consument Koper het product heeft ontvangen. De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de Consument Koper.

4. Uw zorg, Uw veiligheid is nimmer aansprakelijk voor enige schade -diefstal of verlies daaronder begrepen- die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.

8. Eigendomsvoorbehoud 

1. Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de Koper over, nadat deze al hetgeen hij uit hoofde van enige overeenkomst met Uw zorg, Uw veiligheid is verschuldigd volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele met betrekking tot de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.

2. De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

9. Garantie en aansprakelijkheid 

1. In beginsel geldt voor door Uw zorg, Uw veiligheid geleverde producten de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende artikel wordt vastgesteld. Indien de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, dient de Koper binnen een termijn van twee (2) maanden na ontdekking hiervan, Uw zorg, Uw veiligheid in kennis te stellen. Consument Kopers komen de rechten toe zoals die in Boek 7, titel 1, afdelingen 1 – 7 BW zijn opgenomen.

2. Uw zorg, Uw veiligheid is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er aan haar kant sprake is van opzet of grove schuld. Uw zorg, Uw veiligheid aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

3. Indien Uw zorg, Uw veiligheid om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden, zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

4 .Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie in de volgende gevallen:

– indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd;

– indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Uw zorg, Uw veiligheid zijn verricht;

– indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt;

– indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;

– indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud;

– indien er waterschade of valschade zichtbaar is.

5. De Koper is gehouden Uw zorg, Uw veiligheid te vrijwaren van enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Uw zorg, Uw veiligheid zouden kunnen doen gelden.

6. Het is mogelijk dat Uw zorg, Uw veiligheid op haar website links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Uw zorg, Uw veiligheid is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze links.

7. De inhoud van de website, alsmede de inhoud van alle andere uitingen van Uw zorg, Uw veiligheid op internet, is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Uw zorg, Uw veiligheid kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van die informatie. Uw zorg, Uw veiligheid is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten, onjuistheden, misverstanden, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander (elektronisch) communicatiemiddel in het verkeer tussen de Koper en Uw zorg, Uw veiligheid, dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie. Uw zorg, Uw veiligheid sluit voorts iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de door haar gegeven adviezen en antwoorden op vragen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld.

8. De werking van het product is mede afhankelijk van infrastructuren zoals GPS, GSMverbinding en internetverbindingen die buiten de invloedsfeer van Uw zorg, Uw veiligheid vallen. Uw zorg, Uw veiligheid is niet aansprakelijk voor het deugdelijk en ongestoord functioneren van deze infrastructuren en de gebruikte randapparatuur of voor uitval of onbereikbaarheid van of storingen in haar systeem, noch voor de eventuele gevolgen hiervan.

9. Uw zorg, Uw veiligheid is voorts niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke niet-beschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van de website wegens onderhoud of anderszins.

10. Uw zorg, Uw veiligheid is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik dat de Koper maakt van het product en Koper vrijwaart Uw zorg, Uw veiligheid voor alle (rechts)vorderingen van derden zowel ter zake van het voeren van gerechtelijke procedures als ter zake van (schadevergoedings)vorderingen.

11.De Koper zal het product niet gebruiken om strafbare feiten en/of onrechtmatige daden te plegen of om anderen/derden schade toe te brengen en koper vrijwaart Uw zorg, Uw veiligheid ter zake.

12. Bij misbruik met een bepaalde product van Uw zorg, Uw veiligheid behoudt Uw zorg, Uw veiligheid te allen tijde het recht de bijbehorende SIM-kaart / product en/of dienst te blokkeren.

10. Overmacht 

1. In geval van overmacht is Uw zorg, Uw veiligheid niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen. Uw zorg, Uw veiligheid is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

2. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (communicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite, niet of niet-tijdige levering door leveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

11. Sim kaart 

1. Uw zorg, Uw veiligheid levert de M2M datakaarten.

12. Vertrouwelijke gegevens en privacy 

1. Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens, waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die gegevens gebiedt.

13. Intellectuele eigendom 

1. De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of de internetsite berusten bij Uw zorg, Uw veiligheid, haar leveranciers of andere rechthebbenden.

2. Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellen rechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten.

3. Het is de Koper verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, als bijvoorbeeld verveelvoudiging zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Uw zorg, Uw veiligheid, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik van het product zelf.

14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Uw zorg, Uw veiligheid, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Alkmaar.

15. Slotbepalingen 

1. Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden aan info@hetgaatomu.nl zoals aangegeven op de internetsite.

2. Uw zorg, Uw veiligheid streeft ernaar om ontvangen berichten binnen 5 werkdagen te beantwoorden.

16. Waardebon

1: maximaal één waardebon per persoon per product.

2: waardebon kan niet op openstaande bestellingen worden gebruikt.

3: De waardebon is niet in te wisselen voor geld.

4: Na uitgifte maximaal 1 jaar geldig.

5: Deze waardebon is enkel te gebruiken op persoonlijk alarm van Uw zorg, Uw veiligheid.

6: Het verzilveren van de waardebon kan enkel door deze in te leveren bij 1 van onze adviseurs.

17: Laagste prijsgarantie

  1. Mocht de klant op het moment van aanschaf het zelfde product ergens anders voor een lagere prijs kunnen aanschaffen, vergoed Uw zorg, Uw veiligheid het verschil mits deze voldoet aan de volgende voorwaarden:
  2. Het gevonden goedkopere product is geleverd door een Nederlandse leverancier.
  3. Het gevonden persoonlijk alarm is aangesloten op een app met deze zelfde functionaliteiten en voorzien van locatie delen en valdetectie.
  4. Er moet binnen 90 dagen na ondertekening aangetoond kunnen worden dat er een goedkopere aanbieder is.